Obligaties

Private plaatsing obligaties 2019: Financial condition Step-down Change

Hierbij bevestigen wij u dat de Geconsolideerde Leverage Ratio voor de Relevante Periode die eindigt op 31 december 2022 lager is dan 4.00:1 en, bijgevolg, er een Financial Condition Step-down Change heeft plaats gevonden.  Hierdoor zal de Toepasselijke Intrestvoet dalen met 0,50% op jaarbasis tot 2,75% op jaarbasis met ingang van en met inbegrip van de Intrestperiode die aanvangt op 18 december 2023.

Private plaatsing obligaties 2019: Financial condition Step-up Change

Hierbij bevestigen wij u dat de Geconsolideerde Leverage Ratio voor de Relevante Periode die eindigt op 31 december 2020 4.00:1 overstijgt en, bijgevolg, er een Financial Condition Step-up Change heeft plaats gevonden.  Hierdoor zal de Toepasselijke Intrestvoet stijgen met 0.50% op jaarbasis tot 3.25% op jaarbasis met ingang van en met inbegrip van de Intrestperiode die aanvangt op 18 december 2021.

Private plaatsing obligaties 2019

Kinepolis Group kondigt een plaatsing van obligaties in denominaties van EUR 100.000 en met looptijden van ruim 7 jaar en/of 10 jaar aan. Gekwalificeerde beleggers of niet-professionele beleggers via private banking netwerken of tussenpersonen kunnen intekenen op de plaatsing.*
KBC werd aangesteld als coördinator van de transactie. KBC, ING, BNP Paribas Fortis en Belfius bieden de plaatsing gezamenlijk aan.
De plaatsing past in het voorzichtig financieel beleid van Kinepolis om haar investeringen op lange termijn te financieren. De opbrengst zal worden gebruikt voor de herfinanciering van de bestaande lijnen, de langetermijnfinanciering voor de overname in Spanje eerder dit jaar, verdere investeringen in nieuwe complexen in een aantal landen, de renovatie van overgenomen bioscopen, investeringen in nieuwe belevingsconcepten en overnames.

Disclaimer

De uitgifte, uitoefening of verkoop van effecten in het aanbod is onderworpen aan bijzondere wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. De hierin opgenomen informatie vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging voor aanbieding tot aankoop of maakt er geen deel van uit, noch zal er enige verkoop zijn van de effecten waarnaar hierin wordt verwezen, in enige jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn. Kinepolis Group NV neemt geen verantwoordelijkheid in het geval van een schending door enige persoon van dergelijke beperkingen.
Dit bericht vormt geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging voor aanbiedingen tot aankoop van of inschrijving op, effecten in de Verenigde Staten of enige andere jurisdictie. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en mogen niet aangeboden, uitgeoefend of verkocht worden in de Verenigde Staten of aan enige staatsburgers van de Verenigde Staten zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling van registratievereisten. Er is geen intentie om enig deel van het aanbod in de Verenigde Staten te registreren of om effecten openbaar aan te bieden in de Verenigde Staten.
Kinepolis Group NV heeft geen toestemming gegeven voor een openbaar aanbod van effecten in eender welke lidstaat van de Europese Economische Ruimte. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn niet bedoeld om aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking te worden gesteld, en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld, aan personen aan wie dergelijke communicatie onwettig zou zijn onder de vigerende wetgeving.
Deze mededeling mag enkel gecommuniceerd worden aan personen in het Verenigd Koninkrijk in omstandigheden waarin de bepalingen van sectie 21(1) van de Financial Services and Markets Act 2000 niet op de emittent van toepassing zijn en is enkel gericht aan personen in het Verenigd Koninkrijk die (i) professionele ervaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen, zijnde personen die vallen binnen de definitie van “investment professionals” van artikel 19(5) van de FSMA (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de “Financial Promotion Order”) of (ii) personen zijn die vallen binnen het toepassingsgebied van artikel 49(2)(a) tot (d) van de Financial Promotion Order of andere personen aan wie dit rechtmatig gecommuniceerd mag worden (waarbij al deze personen samen aangeduid worden als “relevante personen”). Deze mededeling is enkel gericht aan relevante personen en personen die geen relevante personen zijn, mogen niet handelen op basis van of zich beroepen op deze mededeling.

* Aanbod enkel geldig aan niet-professionele cliënten die voldoen aan de toepasselijke criteria onder Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, zoals gewijzigd.

Kinepolis Group realiseert een private plaatsing van obligaties voor een totaal bedrag van € 225 miljoen

Private plaatsing van obligaties 2017

Kinepolis Group heeft met succes een private plaatsing van obligaties bij institutionele investeerders afgesloten ten bedrage van € 125 miljoen, waarvan € 60 miljoen werd geplaatst met een looptijd van 8 jaar en € 65 miljoen met een looptijd van 10 jaar. De marktvraag bedroeg ruimschoots meer dan de beoogde som van € 125 miljoen, wat nogmaals het vertrouwen van de markt in de strategie van Kinepolis illustreert.

Kinepolis Group realiseert een private plaatsing van obligaties voor een totaal bedrag van € 125 miljoen

Ruilbod obligaties 2015

Op 12 mei 2015 kondigde Kinepolis Group de lancering aan van een onvoorwaardelijk openbaar ruilbod op alle uitstaande € 75.000.000 vastrentende obligaties met een bruto intrest van 4,75% en met vervaldag op 6 maart 2019. De Nederlandse versie van het prospectus en Memorie van Antwoord van de Raad van Bestuur kunnen worden gedownload onderaan deze pagina.  Het prospectus en de Memorie van Antwoord zullen eveneens gratis beschikbaar worden gemaakt aan de loketten van de agentschappen van BNP Paribas Fortis, Fintro, ING en KBC Bank, KBC Securities en CBC Banque alsook op hun websites: www.bnpparibasfortis.be, www.ing.be en www.kbc.be.  Beleggers worden uitgenodigd om aandachtig de bovenvermelde documenten te lezen. 

Kinepolis Group NV lanceert een openbaar ruilbod met betrekking tot haar obligaties met vervaldag op 6 maart 2019 Kinepolis Group : Resultaat van het openbaar ruilbod op de obligaties met vervaldag op 6 maart 2019

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00