Duurzaamheid

Kinepolis maakt als bioscoopuitbater deel uit van het dagelijks leven van mensen en hecht het grootste belang aan de sociale en ecologische impact van haar bedrijfsvoering. Kinepolis vertrekt daarbij vanuit een langetermijnvisie, waarbij het creëren van positieve impact op stakeholders en maatschappij alsook het zoveel mogelijk reduceren van negatieve impact automatisch leidt tot een duurzaam economisch verhaal. We gaan voluit voor het creëren van 'gedeelde waarde', hierbij vertrekkend vanuit onze purpose, nl. het leven van mensen verrijken door film.

Uitgebreide informatie over Kinepolis' geïntegreerde strategie is te vinden in het jaarverslag 2022. Een overzicht van Kinepolis' ESG prioriteiten en objectieven is beschikbaar via deze link.

Green Star

Kinepolis wil de energie-efficiëntie van haar bioscoopinfrastructuur en gebouwen elk jaar verbeteren, met het oog op CO2-neutraliteit van haar activiteiten op de langere termijn. Daarnaast gaat Kinepolis resoluut voor een duurzaam ontwerp en uitvoering van nieuwbouwprojecten, alsook een duurzame renovatie van bestaande bioscopen. Bij elke ingreep aan haar gebouwen, nieuwbouw of renovatie, bewaakt Kinepolis het comfort van bezoekers en medewerkers en wordt de ecologische voetafdruk verder verkleind door het gebruik van innovatieve, energievriendelijke materialen en bouwtechnische toepassingen.

Sinds enkele jaren kiest Kinepolis voluit voor laserprojectie. Laserprojectoren staan garant voor een sublieme beeldkwaliteit maar laten ook toe 40% energie te besparen ten opzichte van projectoren met xenon-lampen. Door de afwezigheid van lampen is er bovendien minder koeling nodig en ook lampvervangingen zijn verleden tijd. In 2021 was 25% van Kinepolis' zalen wereldwijd uitgerust met laserprojectie en dit zal evolueren naar bijna 60% tegen eind 2023. 

Ook diverse andere energiebesparende maatregelen werden genomen, zoals de vervanging van open door gesloten popcornwarmers en koelkasten en geavanceerde sturingsystemen voor gebouwen.

Sinds 2021 rapporteert Kinepolis jaarlijks haar scope 1 en 2 emissies, net als haar energieverbruik (in absolute cijfers en in kWh per miljoen EUR omzet).

Kinepolis springt ook bedachtzaam om met waterverbruik en hecht veel belang aan verantwoordelijk afvalbeheer. Kinepolis probeert waar mogelijk afval te beperken, materialen te hergebruiken, en bezoekers worden gesensibiliseerd om de sortering van afval te respecteren.

We gaan voluit voor het creëren van 'gedeelde waarde', daarbij vertrekkend vanuit onze purpose, nl. het leven van mensen verrijken door film.
den bosch

GPR-certificering voor Kinepolis Dordrecht en 's-Hertogenbosch

Waar haalbaar, streeft Kinepolis naar een duurzaamheidscertificaat voor nieuwbouwprojecten. In Nederland hebben Kinepolis Dordrecht en 's Hertogenbosch de GPR-certificering verkregen. GPR geeft inzicht in de duurzaamheid van vastgoed en doet dit aan de hand van 5 thema’s: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Per thema wordt een waardering toegekend op een schaal van 1 tot 10 en ook de CO₂-emissie wordt gemeten. 

laser projectie

Laserprojectie

Laserprojectoren staan garant voor een sublieme beeldkwaliteit en laten toe 40% energie te besparen ten opzichte van projectoren met xenon-lampen. Sinds 2018 zet Kinepolis volop in op laserprojectie. Eind 2023 zal bijna 60% van Kinepolis' projectorenpark uit laser bestaan, resulterend in een energiebesparing van 5,4 GWh per jaar.

Energy

Intelligente gebouwbeheersystemen

De doorgedreven opvolging en sturing van technische installaties zorgt ervoor dat Kinepolis jaar na jaar haar energieverbruik weet te verminderen. Zo werd in onder meer 's-Hertogenbosch, Haarlem en Leidschendam de luchtbehandelingsinstallatie voorzien van een frequentiegestuurd variabel druksysteem. Daarnaast doet Kinepolis in Europa een beroep op energiebesparende systemen, waarbij regelinstallaties zo efficiënt mogelijk worden afgesteld en pieken in elektriciteitsverbruik geneutraliseerd. Door het efficiënt inregelen van de installaties en hierbij vooral te letten op de interactie tussen de installaties kan het energieverbruik aanzienlijk worden gereduceerd.

Zorg voor medewerkers

De 'Ultimate Movie Experience' begint en eindigt bij de mensen die hier elke dag invulling aan geven, voor of achter de schermen. Kinepolis streeft ernaar een bedrijf te zijn waar medewerkers zich veilig, gehoord, gemotiveerd en gewaardeerd voelen. Door middel van haar zelflerende organisatie, waar bottom-up innovatie en verantwoordelijkheid centraal staan, wil Kinepolis talenten ontwikkelen en mensen laten groeien. 

Kinepolis wil zoveel mogelijk medewerkers verantwoordelijkheid geven over afdelingsdoelstellingen en -budgetten, om hen zo actief te laten bijdragen aan het voortdurend verbeteren van Kinepolis' bedrijfsvoering. Deze bottom-up benadering maakt deel uit van het DNA van Kinepolis en wordt geïllustreerd door het aandeel 'budget owners' (11,2% in 2022) ten opzichte van de totale medewerkerspopulatie.

Kinepolis meet elk jaar de tevredenheid van haar medewerkers door middel van de 'People Satisfaction Index' of kortweg PSI. In 2021 werd de PSI voor het eerst ook in Canada en de VS geïntroduceerd. Medewerkers worden uitgenodigd om, volledig anoniem, aan te geven hoe ze Kinepolis (of Landmark/MJR) ervaren als werkgever, waarover ze tevreden zijn en wat beter kan. Nadien worden de resultaten per team besproken en in concrete acties vertaald. In 2022 namen 81% van alle medewerkers deel aan de PSI.

team Gent

Zelflerende organisatie

Door zoveel mogelijk mensen verantwoordelijkheid te geven voor afdelingsdoelstellingen en -budgetten en hen daarbij te stimuleren om initiatief te nemen en te leren van elkaar, streeft Kinepolis ernaar een ‘zelflerende’ organisatie te zijn. In haar dagelijkse bedrijfsvoering creëert en stimuleert Kinepolis lerende netwerken, onder meer via de zogenaamde ‘operating reviews’. Hierbij gaan medewerkers in gelijkaardige functies, maar uit verschillende bioscopen, met elkaar in gesprek om zo tot nieuwe inzichten te komen en van elkaar te leren. Kinepolis investeert zo in een werkomgeving waarbij feedback en ondernemerschap centraal staan.

talent on the move

Talent on the move

Interne talenten worden in kaart gebracht met het oog op ontwikkelingskansen en doorgroeimogelijkheden, en jobopportuniteiten worden steevast intern gecommuniceerd. Interne mobiliteit leidt immers tot een hogere betrokkenheid en inzetbaarheid van medewerkers. Doorheen het jaar worden ‘talent reviews’ georganiseerd met managers om het talent en de ontwikkeling van hun medewerkers op te volgen en visibel te maken. Medewerkers worden gestimuleerd zelf invulling te geven aan hun loopbaan in open dialoog met hun leidinggevende. Van de 193 vacatures voor permanente posities in 2022 werden er 96 intern ingevuld (één op twee vacatures).

first work experience

Kinepolis als eerste werkervaring

Studenten bij Kinepolis engageren zich om minstens één weekdag en één weekenddag per week te werken in de bioscoop. De taken variëren: van kassa, tot shopbediende, over poetsen tot de coördinatie van evenementen. Kinepolis begeleidt hen in het verwerven van tal van professionele vaardigheden zoals het werken in team en het dragen van verantwoordelijkheid. Velen van hen blijven jaren aan boord en er zijn talrijke voorbeelden van studenten die vast in dienst gaan bij Kinepolis en er een rijke loopbaan kennen.

Zorg voor klanten

Bij Kinepolis staat de klantbeleving centraal en daarom wordt het grootste belang gehecht aan de klanttevredenheid en de zorg voor klanten in alle aspecten van de Kinepolis ‘customer journey’.

Kinepolis streeft ernaar haar klanten bij elk contact of bezoek een positieve ervaring te bieden, door hen een filmervaring van topkwaliteit te laten beleven, hen duidelijk te informeren, met hen in interactie te treden en maximaal in te spelen op hun wensen. Daarbij wordt aandacht besteed aan alle doelgroepen en dit komt tot uiting in de geboden filmbelevingen, de filmprogrammatie en de infrastructuur van haar bioscopen.

Het meten van Kinepolis’ inspanningen wat betreft de geboden klantbeleving gebeurt op continue basis via de Customer Satisfaction Index (CSI).

customers CSI

Customer Satisfaction Index (CSI)

Bezoekers die online tickets kochten en dus een e-mailadres achterlieten, wordt binnen de 24u na het bioscoopbezoek uitgenodigd om te vertellen hoe dat bezoek hen is bevallen. Deze bevraging peilt naar verschillende aspecten van de klantervaring: wat vond men van de film, beeld- en geluidskwaliteit, service, netheid, klantvriendelijkheid, wachttijden, enzovoort. De CSI laat Kinepolis toe op een continue manier feedback van klanten te verzamelen op een zeer gedetailleerd niveau. De rapportering en screening van CSI-resultaten gebeurt dagelijks, zowel op team-, bioscoop- als nationaal niveau.

laser Ultra

The Ultimate Movie Experience

De kwaliteit van de bioscoopbeleving die we aanbieden bepaalt in belangrijke mate de klantentevredenheid. Kinepolis streeft naar de hoogste kwaliteitsstandaard en blijft investeren in productinnovatie en belevingsconcepten. Het merendeel van deze innovaties passen in een verdere verbreding van het aanbod, waarbij Kinepolis optimaal wil inspelen op de wensen van verschillende doelgroepen. De klantentevredenheid ligt gemiddeld hoger in Premium zalen (bvb. Laser ULTRA, IMAX, …), wat wijst op de bereidheid van de klant om meer te betalen voor meer beleving.

Cine K

Een filmaanbod voor iedereen

Naast zitcomfort, beeld- en geluidstechnologie, speelt ook de film een belangrijke rol in de klantbeleving. Door middel van haar relatiemarketingstrategie tracht Kinepolis klanten optimaal wegwijs te maken in het aanbod en aanbevelingen te doen op basis van persoonlijke voorkeuren. Kinepolis maakt zich sterk op elk moment een aanbod te hebben voor verschillende doelgroepen, inclusief culturele minderheden. Naast de blockbusters, programmeert en promoot Kinepolis auteursfilms, tal van lokale en multiculturele films, event cinema (o.m. concerten, sportwedstrijden, stand-up comedy) en ontwikkelde ze een eigen, succesvol cultuurprogramma (opera, ballet, kunst en theater).

Integer zakendoen

Integriteit staat steeds voorop in de bedrijfsvoering van Kinepolis. Kinepolis hanteert een strikt beleid inzake anti-corruptie en omkoping, en inspanningen worden geleverd om dat beleid onder de aandacht te brengen bij medewerkers en management. Alle medewerkers dienen de Code of Conduct te ondertekenen bij indiensttreding en alle managers verklaren jaarlijks formeel de bepalingen van deze Code of Conduct nageleefd te hebben.

Kinepolis hanteert ook een ethische code voor haar commerciële partners (zoals, maar niet beperkt tot leveranciers, huurders, dienstverleners), teneinde zich ervan te vergewissen dat de waarden van het bedrijf m.b.t. werkomstandigheden, gezondheid, veiligheid, milieu en ethiek ook door haar leveranciers worden gerespecteerd. Deze gedragscode is te raadplegen via deze link: Gedragscode voor commerciële partners | Kinepolis Group

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00