Kinepolis Group NV lanceert een openbaar ruilbod met betrekking tot haar obligaties met vervaldag op 6 maart 2019

| Financieel
Mededeling krachtens art. 8, §1 K.B. 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen   Kinepolis Group NV kondigt de lancering aan van een onvoorwaardelijk openbaar ruilbod op alle uitstaande € 75.000.000 vastrentende obligaties met een bruto nominale intrest van 4,75% (ISIN BE0002183490) en met vervaldag op 6 maart 2019 (de "Bestaande Obligaties"). In het kader van het ruilbod zullen houders van Bestaande Obligaties de kans hebben om hun Bestaande Obligaties in te ruilen tegen nieuwe, door Kinepolis Group NV uit te geven obligaties met een nominale waarde van € 1.000, een bruto  nominale interest van  4,000% per jaar (ISIN BE0002228949) en een looptijd van 8 jaar, met vervaldag op 9 juni 2023 (de "Nieuwe Obligaties''). Voor elke Bestaande Obligatie ingebracht in het voorgenomen ruilbod zal één nieuwe obligatie worden uitgegeven. Enkel houders van Bestaande Obligaties kunnen deelnemen aan het ruilbod en de beslissing om deel te nemen behoort uitsluitend toe aan zulke houders.   Voorwaarden van het ruilbod   De jaarlijkse bruto  nominale interest van de Nieuwe Obligaties bestaat uit de som van (i) 2,754% (de bruto interestvoet die van toepassing zou zijn indien de Nieuwe Obligaties a pari door Kinepolis Group NV werden uitgegeven op een stand-alone basis (met uitsluiting van enige toepasselijke plaatsingsvergoeding)), (ii) 1,410% (de overdracht en spreiding van de latente meerwaarde op de Bestaande Obligaties over de achtjarige looptijd van de Nieuwe Obligaties) en (iii) 0,100% (de aanmoedigingspremie), verminderd met (iv) 0,264% (de plaatsingsvergoeding).   Het netto actuarieel rendement van de Nieuwe Obligaties, berekend vanuit economisch oogpunt, voor natuurlijke personen met fiscale woonplaats in België (rekening houdend met de directe belastingen die verschuldigd zijn door de beleggers op 12 mei 2015, inclusief de Belgische roerende voorheffing van 25%) bedraagt 1,655% per jaar (berekend op basis van onder andere de referentiemarktprijs van de Bestaande Obligaties van 110,000% op 12 mei 2015 en in de veronderstelling dat de Nieuwe Obligaties tot op hun vervaldatum worden aangehouden).   De aanvaardingsperiode zal lopen van 13 mei 2015 (9:00 CET) tot 1 juni 2015 (16:00 CET). De verlopen interest op de Bestaande Obligaties (sinds 6 maart 2015 tot en met 8 juni 2015) die worden ingebracht in het ruilbod (zijnde EUR 12,33 per Bestaande Obligatie), zal worden betaald op 9 juni 2015.   Het ruilbod kadert in de politiek van Kinepolis Group N.V. om de maturiteit van haar schulden te verlengen en in de tijd te spreiden. Deze laat eveneens toe om gebruik te maken van de huidige gunstige marktomstandigheden.  BNP Paribas Fortis, ING en KBC Bank treden op als dealer managers in deze transactie. KBC treedt ook op als global coordinator.   De Nederlandse versie van het prospectus is goedgekeurd in overeenstemming met de Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen. Beleggers kunnen de Nederlandse en Franse versie van het prospectus en de memorie van antwoord van de Raad van Bestuur van Kinepolis raadplegen op de website van Kinepolis (www.kinepolis.com/corporate) onder de rubriek 'investor relations'. Het prospectus en de memorie van antwoord  zullen eveneens gratis beschikbaar worden gemaakt aan de loketten van de agentschappen van BNP Paribas Fortis, Fintro, ING en KBC Bank, KBC Securities of CBC Banque alsook op hun websites: www.bnpparibasfortis.be, www.ing.be en www.kbc.be. Beleggers worden uitgenodigd om aandachtig de bovenvermelde documenten te lezen (in het bijzonder de delen "Risicofactoren" en "Voorwaarden van het Ruilbod" van het prospectus).   Waarschuwing De Nieuwe Obligaties zijn schuldinstrumenten. Deelnemen aan het ruilbod en investeren in de Nieuwe Obligaties brengt risico's met zich mee. Beleggers in de Nieuwe Obligaties lenen geld aan de Kinepolis Group NV, die zich ertoe verbindt om op jaarbasis interest te betalen en de hoofdsom terug te betalen op de vervaldatum. In geval van faillissement of wanbetaling van Kinepolis Group NV bestaat er een risico dat de beleggers de aan hen verschuldigde bedragen niet terugkrijgen en dat zij het geheel of een deel van hun belegging verliezen. De Nieuwe Obligaties zijn bestemd voor beleggers die in staat zijn om de interestvoeten te beoordelen in het licht van hun kennis en financiële ervaring. Elke beslissing om deel te nemen aan het ruilbod en om te investeren in de Nieuwe Obligaties moet gebaseerd zijn op alle informatie die het prospectus bevat, met inbegrip van het deel "Risicofactoren" op pagina 27 e.v. en meer in het algemeen risicofactoren die de mogelijkheid van Kinepolis Group NV om haar verplichtingen uit hoofde van de Nieuwe Obligaties na te komen zouden kunnen aantasten en risicofactoren die belangrijk zijn om de marktrisico's verbonden aan de Nieuwe Obligaties te beoordelen. Inzonderheid wordt verwezen naar de risicofactoren "Macro-economische factoren", "Financieringsrisico", "Risico gerelateerd aan het opstromen van cash vanuit de dochterondernemingen van de Vennootschap" en "Marktwaarde van de Nieuwe Obligaties".   Disclaimer DEZE BEKENDMAKING IS NIET BESTEMD VOOR VERDELING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF EENDER WELKE ANDERE JURISDICTIE WAAR ZULKE VERDELING VERBODEN IS ONDER TOEPASSELIJK RECHT.   Deze bekendmaking en het prospectus werden opgesteld in het kader van een openbaar ruilbod op obligaties in België. Het ruilbod is niet gericht tot enige persoon die (a) zich niet bevindt in België of (b) geen 'gekwalificeerde belegger' is in de zin van Richtlijn 2003/71/EG, zoals gewijzigd, die zich bevindt in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die bevoegd is om het voorgenomen ruilbod te aanvaarden in die lidstaat. De verdeling van deze bekendmaking en eender welke andere informatie met betrekking tot het ruilbod kan in bepaalde jurisdicties aan wettelijke beperkingen onderworpen zijn. Elke persoon die deze waarschuwing leest moet zichzelf informeren over zulke beperkingen en moet deze beperkingen naleven.   Deze bekendmaking is een mededeling in de zin van artikel 8, § 1 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen en reclame in de zin van artikel 33 van de Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen. Het is geen prospectus in de zin van de Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.

Meer over Kinepolis

Kinepolis Group NV ontstond in 1997 uit een fusie van twee familiale bioscoopgroepen, en werd beursgenoteerd in 1998. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer.

In Europa telt Kinepolis Group NV 63 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en van de Amerikaanse bioscoopgroep MJR Theatres, telt Kinepolis ook 36 bioscoopcomplexen in Canada en 10 in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag wereldwijd 109 bioscopen in haar portefeuille, goed voor 1 131 schermen en meer dan 200 000 zitplaatsen. Kinepolis’ medewerkers bezorgen miljoenen bioscoopbezoekers elke dag een onvergetelijke filmervaring.

Meer over kinepolisDownload

Contact

A. Van Troos,
Corporate
Communication Manager

Kinepolis Group nv
The Office I
Moutstraat 132-146
B - 9000 Gent

E: pressoffice@kinepolis.com
T: +32 9 241 00 16

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00