Raad van bestuur en bijzondere comités

De Raad van bestuur van Kinepolis Group bestaat uit acht leden, waarvan er drie onafhankelijk zijn van de referentieaandeelhouders en het management. Het uitvoerend management bestaat uit de CEO, Eddy Duquenne.

NAAM MANDAAT EINDDATUM
NV Pentascoop vertegenwoordigd door Dhr. Joost Bert (1)(2) Voorzitter 2020
Dhr. Philip Ghekiere (2) Vice-voorzitter 2020
Dhr. Eddy Duquenne(3) Gedelegeerd bestuurder 2020
BVBA Marion Debruyne vertegenwoordigd door Mevr. Marion Debruyne Bestuurder 2021
BVBA Pallanza Invest vertegenwoordigd door Dhr. Geert Vanderstappen Bestuurder 2022
BVBA Mavac vertegenwoordigd door Mevr. Marleen Vaesen Onafhankelijk bestuurder 2020
BVBA SDL Advice vertegenwoordigd door Mevr. Sonja Rottiers Onafhankelijk bestuurder 2020
eBVBA 4F vertegenwoordigd door Dhr. Ignace Van Doorselaere Onafhankelijk bestuurder 2021

(1) Pentascoop nv werd per 20 december 2018 gecoöpteerd door de Raad van Bestuur na de ontslagname van Dhr. Joost Bert
(2) Vertegenwoordigen de meerderheidsaandeelhouders
(3) Uitvoerend bestuurder

Samenstelling Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit acht leden, van wie drie als onafhankelijk van de referentieaandeelhouders en het management dienen beschouwd te worden. Betreffende onafhankelijke bestuurders vervullen de criteria zoals opgenomen in artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen houdende de criteria voor onafhankelijke bestuurders en werden benoemd op voordracht van de Raad van Bestuur die hieromtrent geadviseerd werd door het Nominatie- en Remuneratiecomité. De referentieaandeelhouders hebben hun voordrachtrecht niet laten gelden in het kader van deze benoemingen.

De Raad herziet regelmatig, in functie van de heersende en toekomstige ontwikkelingen en verwachtingen, evenals in functie van zijn strategische doelstellingen, de criteria voor zijn samenstelling evenals deze van zijn comités. Hierbij besteedt de Raad de nodige aandacht aan de complementariteit en diversiteit onder zijn leden, waaronder de gender- en leeftijdsdiversiteit en waarbij toegezien wordt op het behoud van een evenwichtige balans tussen vernieuwing en continuïteit teneinde de verworven kennis en historiek op een efficiënte manier te kunnen overdragen en dit zowel in de Raad als in zijn comités. 

In dit kader werd de Raad van Bestuur in 2018 aangevuld met Mevr. Marleen Vaesen (bvba Mavac) en mevr. Sonja Rottiers (bvba SDL Advice) die gelet hun complementair profiel, expertise en uitgebreide managementervaring een toegevoegde waarde voor de Raad van Bestuur betekenen.

Het voorzitterschap van de Raad van Bestuur wordt waargenomen door Pentascoop nv(1), met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Joost Bert die na een carrière van 20 jaar als CEO van de Vennootschap verder te zetten als Voorzitter van de Raad van Bestuur. Gelet de uitgebreide kennis en ervaring van Dhr. Bert in de nationale en internationale bioscoopsector en de rol die hij de voorbije jaren in de Vennootschap vervuld heeft, heeft de Raad van Bestuur dan ook Dhr Joost Bert als voorzitter benoemd, van oordeel zijnde dat hij de aangewezen persoon is om Dhr. Duquenne, in diens rol van CEO, bij te staan met de nodige steun en advies evenals om de Raad van Bestuur te ondersteunen in het voeren van een kwaliteitsvolle dialoog met de aandeelhouders met inbegrip van de referentieaandeelhouders en bijgevolg om verder bij te dragen aan duurzame waarde-creatie voor de Vennootschap en al haar stakeholders.

De Raad van Bestuur heeft verder Dhr. Philip Ghekiere als vice-voorzitter benoemd.  In die hoedanigheid zal hij de voorzitter bijstaan in de invulling van zijn mandaat en diens rol waarnemen bij eventuele onbeschikbaarheden.

In afwijking van Bepaling 2.9 van de Belgische Corporate Governance Code 2009 heeft de Raad van Bestuur geen secretaris aangesteld daar hij van oordeel is dat, gelet de beperkte omvang van de onderneming, deze taken kunnen waargenomen worden door de Voorzitter, bijgestaan door de Senior Legal Advisor.

Nominatie- en Remuneratiecomité

Kinepolis Group nv beschikt, in overeenstemming met de mogelijkheid voorzien in de Corporate Governance Code, over één gezamenlijk comité, het Nominatie- en Remuneratiecomité.

Dit comité bestaat uit de hiernavolgende niet-uitvoerende bestuurders, waarvan de meerderheid onafhankelijke bestuurders zijn die allen over de nodige deskundigheid en professionele ervaring op het gebied van human resources beschikken, gelet hun vorige en/of huidige professionele werkzaamheden:

★ Pentascoop nv, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Joost Bert (Voorzitter Kinepolis Group nv);

★ bvba SDL Advice, vertegenwoordigd door Mevr. Sonja Rottiers (*), heden CEO van Lloyds Brussel en bestuurder bij Leasinvest Real Estate;

★ 4F ebvba (*) met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Ignace Van Doorselaere, CEO van Neuhaus.

Het nominatie-en remuneratiecomité wordt voorgezeten door Dhr. Joost Bert. De Gedelegeerd Bestuurder kan op uitnodiging de vergaderingen van het Nominatie- en Remuneratiecomité bijwonen.

(*) Onafhankelijk bestuurder

Auditcomité

In overeenstemming met artikel 526 bis van het Wetboek van Vennootschappen is het Auditcomité uitsluitend samengesteld uit niet-uitvoerende bestuurders waarvan de meerderheid ook onafhankelijk is. Het Auditcomité, in haar geheel, beschikt over de nodige deskundigheid met betrekking tot boekhouding en audit en werd als volgt samengesteld:

★ Pallanza Invest bvba, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Geert Vanderstappen die een ervaring van 5 jaar als Corporate Officer bij Corporate & Investment Banking van Generale Bank, combineert met 7 jaar operationele ervaring als financieel directeur bij Smartphoto group nv en die op heden Managing Partner bij Pentahold is;

★ BVBA Mavac (*), met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Marleen Vaesen die, na onder meer de functie van CEO bij Greenyard vervuld te hebben, heden CEO van de groep Van De Velde is;

★ BVBA SDL Advice (*),  met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Sonja Rottiers die, na onder meer de functie van CFO en CEO bij Dexia Verzekeringen en Axa Belgium bekleed te hebben, heden CEO van Lloyds Brussel en bestuurder van Leasinvest Real Estate is.

Het Auditcomité wordt voorgezeten door Dhr. Geert Vanderstappen. De CFO, de Gedelegeerd Bestuurder en de interne auditor wonen de vergaderingen van het Auditcomité bij.

(*) Onafhankelijk bestuurder

Contact

Kinepolis Group NV
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00