Raad van bestuur en bijzondere comités

De Raad van bestuur van Kinepolis Group bestaat uit acht leden, waarvan 7 bestuurders een niet-uitvoerende rol hebben en waarvan vier als onafhankelijk van de referentieaandeelhouders en het management dienen beschouwd te worden. Het uitvoerend management bestaat uit de CEO, Eddy Duquenne.

NAAM MANDAAT EINDDATUM
NV Pentascoop vertegenwoordigd door Dhr. Joost Bert (1) Voorzitter 2024
Dhr. Eddy Duquenne(2) Gedelegeerd bestuurder / CEO 2024
NV PGMS vertegenwoordigd door Dhr. Philip Ghekiere (1) Bestuurder 2024
BV Marion Debruyne vertegenwoordigd door Mevr. Marion Debruyne Onafhankelijk Bestuurder 2025
BV Pallanza Invest vertegenwoordigd door Dhr. Geert Vanderstappen Bestuurder 2024
BV Mavac vertegenwoordigd door Mevr. Marleen Vaesen Onafhankelijk bestuurder 2024
BV SDL Advice vertegenwoordigd door Mevr. Sonja Rottiers Onafhankelijk bestuurder 2024
BV 4F vertegenwoordigd door Dhr. Ignace Van Doorselaere Onafhankelijk bestuurder 2025


(1) Vertegenwoordigen de meerderheidsaandeelhouders
(2) Uitvoerend bestuurder

Samenstelling Raad van Bestuur

Sinds 8 mei 2019 bestaat de Raad van Bestuur dan ook uit acht leden, waarvan 7 bestuurders een niet-uitvoerende rol hebben en waarvan drie als onafhankelijk van de referentieaandeelhouders en het management dienen beschouwd te worden. Daar het nieuwe WVV niet langer bepaalt dat bestuurders die drie opéénvolgende mandaten bekleed hebben, niet meer als onafhankelijke bestuurder kunnen zetelen, beschouwt de vennootschap Mevr. Debruyne, die sinds 2019 haar derde opéénvolgende mandaat uitoefent en ook niet benoemd werd op voorstel van de referentie-aandeelhouders, de facto dan ook sinds 1 januari 2020 als een onafhankelijke bestuurder daar zij aan alle criteria opgenomen in artikel 7:87 §1 van het WVV en de Code 2020 voldeed. De overige onafhankelijke bestuurders vervullen eveneens voormelde criteria en werden benoemd op voordracht van de Raad van Bestuur die hieromtrent geadviseerd werd door het Nominatie- en Remuneratiecomité.De referentieaandeelhouders hebben hun voordrachtrecht niet laten gelden in het kader van deze benoemingen. 

De Raad herziet verder regelmatig, in functie van de heersende en toekomstige ontwikkelingen, verwachtingen en risico’s waaraan de vennootschap kan blootgesteld worden, evenals in functie van zijn strategische doelstellingen, de criteria voor zijn samenstelling evenals deze van zijn comités. Hierbij besteedt de Raad de nodige aandacht aan de complementariteit en diversiteit onder zijn leden, waaronder de gender- en leeftijdsdiversiteit en waarbij toegezien wordt op het behoud van een evenwichtige balans tussen vernieuwing en continuïteit teneinde de verworven kennis en historiek op een efficiënte manier te kunnen overdragen maar toch de vinger aan de pols te kunnen houden inzake nieuwe maatschappelijke en andere tendensen en dit zowel in de Raad als in zijn comités.

Het voorzitterschap van de Raad van Bestuur wordt waargenomen door Pentascoop NV(1), met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Joost Bert die, gelet zijn uitgebreide kennis en ervaring in de nationale en internationale bioscoopsector, de CEO bijstaat met de nodige steun en advies.  Hij ondersteunt tevens de Raad van Bestuur in het voeren van een kwaliteitsvolle dialoog met de aandeelhouders, met inbegrip van de referentie-aandeelhouders en draagt bijgevolg verder bij aan duurzame waarde-creatie voor de onderneming, waarbij de langetermijnbelangen van alle stakeholders centraal gesteld worden.

Vanaf het jaar 2022 wordt de rol van vicevoorzitter niet meer verder ingevuld en neemt, bij een eventuele onbeschikbaarheid van de voorzitter, de oudste bestuurder diens rol waar.

In afwijking van Bepalingen 3.19 en volgende van de Code 2020 heeft de Raad van Bestuur geen secretaris aangesteld daar hij van oordeel is dat, gelet de beperkte omvang van de onderneming, deze taken kunnen waargenomen worden door de Voorzitter, bijgestaan door de Corporate Counsel.
 

Nominatie- en Remuneratiecomité

Kinepolis Group nv beschikt, in overeenstemming met de toepasselijke governance regels terzake, over één gezamenlijk comité, het Nominatie- en Remuneratiecomité.

Dit comité bestaat uit de hiernavolgende niet-uitvoerende bestuurders, waarvan de meerderheid onafhankelijke bestuurders zijn die allen over de nodige deskundigheid en professionele ervaring op het gebied van human resources beschikken, gelet hun vorige en/of huidige professionele werkzaamheden:

★ Pentascoop NV, met Dhr. Joost Bert als vaste vertegenwoordiger en voorzitter en gewezen co-CEO van Kinepolis Group;

★ BV SDL Advice, met Mevr. Sonja Rottiers als vaste vertegenwoordiger en gewezen CEO van Lloyds Insurance Company SA;

★ 4F BV, met Dhr. Ignace Van Doorselaere als vaste vertegenwoordiger en CEO van Neuhaus.

De CEO kan op uitnodiging de vergaderingen van het Nominatie- en Remuneratiecomité bijwonen zonder aan de beraadslagingen of beslissingen deel te nemen.

Auditcomité

In overeenstemming met de toepasselijke regels terzake is het Auditcomité uitsluitend samengesteld uit niet-uitvoerende bestuurders waarvan de meerderheid ook onafhankelijk is. Het Auditcomité, in haar geheel, beschikt over de nodige deskundigheid met betrekking tot boekhouding en audit en werd als volgt samengesteld:

★ Pallanza Invest BV, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Geert Vanderstappen die een ervaring van 5 jaar als Corporate Officer bij Corporate & Investment Banking van Generale Bank, combineert met 7 jaar operationele ervaring als financieel directeur bij Smartphoto Group NV en die op heden Managing Partner bij Pentahold NV is;

★ Mavac BV met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Marleen Vaesen die, na onder meer de functie van CEO bij Greenyard en CEO bij Van de Velde NV vervuld te hebben, vanaf 1 mei 2022 niet-uitvoerend bestuurder is van Van De Velde NV;

★ BV SDL Advice met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Sonja Rottiers die onder meer de functie van CFO en CEO bij Dexia Verzekeringen en Axa Belgium en CEO en uitvoerend bestuurder bij Lloyds Insurance Company SA bekleed heeft.

Het Auditcomité wordt voorgezeten door Dhr. Geert Vanderstappen. De CFO, de CEO, de voorzitter van de Raad van Bestuur en de interne auditor wonen de vergaderingen van het Auditcomité bij.

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00