Raad van bestuur en bijzondere comités

De Raad van bestuur van Kinepolis Group bestaat uit acht leden, waarvan 7 bestuurders een niet-uitvoerende rol hebben en waarvan vier als onafhankelijk van de referentieaandeelhouders en het management dienen beschouwd te worden. Het uitvoerend management bestaat uit de CEO, Eddy Duquenne.

NAAM MANDAAT EINDDATUM
NV Pentascoop vertegenwoordigd door Dhr. Joost Bert (1) Voorzitter 2024
Dhr. Philip Ghekiere (1) Vice-voorzitter 2024
Dhr. Eddy Duquenne(2) Gedelegeerd bestuurder / CEO 2024
BV Marion Debruyne vertegenwoordigd door Mevr. Marion Debruyne Onafhankelijk Bestuurder 2023
BV Pallanza Invest vertegenwoordigd door Dhr. Geert Vanderstappen Bestuurder 2022
BV Mavac vertegenwoordigd door Mevr. Marleen Vaesen Onafhankelijk bestuurder 2022
BV SDL Advice vertegenwoordigd door Mevr. Sonja Rottiers Onafhankelijk bestuurder 2022
BV 4F vertegenwoordigd door Dhr. Ignace Van Doorselaere Onafhankelijk bestuurder 2023


(1) Vertegenwoordigen de meerderheidsaandeelhouders
(2) Uitvoerend bestuurder

Samenstelling Raad van Bestuur

Sinds 8 mei 2019 bestaat de Raad van Bestuur dan ook uit acht leden, waarvan 7 bestuurders een niet-uitvoerende rol hebben en waarvan drie als onafhankelijk van de referentieaandeelhouders en het management dienen beschouwd te worden. Daar het nieuwe WVV niet langer bepaalt dat bestuurders die drie opéénvolgende mandaten bekleed hebben, niet meer als onafhankelijke bestuurder kunnen zetelen, beschouwt de vennootschap Mevr. Debruyne, die sinds 2019 haar derde opéénvolgende mandaat uitoefent en ook niet benoemd werd op voorstel van de referentie-aandeelhouders, de facto dan ook sinds 1 januari 2020 als een onafhankelijke bestuurder daar zij aan alle criteria opgenomen in artikel 7:87 §1 van het WVV en de Code 2020 voldeed. De overige onafhankelijke bestuurders vervullen eveneens voormelde criteria en werden benoemd op voordracht van de Raad van Bestuur die hieromtrent geadviseerd werd door het Nominatie- en Remuneratiecomité.De referentieaandeelhouders hebben hun voordrachtrecht niet laten gelden in het kader van deze benoemingen. 

De Raad herziet verder regelmatig, in functie van de heersende en toekomstige ontwikkelingen, verwachtingen en risico’s waaraan de vennootschap kan blootgesteld worden, evenals in functie van zijn strategische doelstellingen, de criteria voor zijn samenstelling evenals deze van zijn comités. Hierbij besteedt de Raad de nodige aandacht aan de complementariteit en diversiteit onder zijn leden, waaronder de gender- en leeftijdsdiversiteit en waarbij toegezien wordt op het behoud van een evenwichtige balans tussen vernieuwing en continuïteit teneinde de verworven kennis en historiek op een efficiënte manier te kunnen overdragen maar toch de vinger aan de pols te kunnen houden inzake nieuwe maatschappelijke en andere tendensen en dit zowel in de Raad als in zijn comités.

Het voorzitterschap van de Raad van Bestuur wordt waargenomen door Pentascoop NV(1), met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Joost Bert die na een carrière van 20 jaar als CEO van de vennootschap er in 2018 de voorkeur aan gaf om zijn rol binnen de vennootschap verder te zetten als voorzitter van de Raad van Bestuur. Gelet zijn uitgebreide kennis en ervaring in de nationale en internationale bioscoopsector is Dhr. Bert de aangewezen persoon om Dhr. Duquenne, in diens rol van CEO, bij te staan met de nodige steun en advies onder meer inzake de strategiebepaling evenals om de Raad van Bestuur te ondersteunen in het voeren van een kwaliteitsvolle dialoog met de aandeelhouders, met inbegrip van de referentie-aandeelhouders en bijgevolg om verder bij te dragen aan duurzame waardecreatie voor de onderneming, waarbij de langetermijnbelangen van alle stakeholders centraal gesteld worden.

Dhr. Philip Ghekiere staat als vice-voorzitter de voorzitter bij in de invulling van diens mandaat en neemt bij een eventuele onbeschikbaarheid diens rol waar.

In afwijking van Bepalingen 3.19 en volgende van de Code 2020 heeft de Raad van Bestuur geen secretaris aangesteld daar hij van oordeel is dat, gelet de beperkte omvang van de onderneming, deze taken kunnen waargenomen worden door de Voorzitter, bijgestaan door de Corporate Counsel.
 

Nominatie- en Remuneratiecomité

Kinepolis Group nv beschikt, in overeenstemming met de toepasselijke governance regels terzake, over één gezamenlijk comité, het Nominatie- en Remuneratiecomité.

Dit comité bestaat uit de hiernavolgende niet-uitvoerende bestuurders, waarvan de meerderheid onafhankelijke bestuurders zijn die allen over de nodige deskundigheid en professionele ervaring op het gebied van human resources beschikken, gelet hun vorige en/of huidige professionele werkzaamheden:

★ Pentascoop NV, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Joost Bert (Voorzitter Kinepolis Group NV);

★ BV SDL Advice, vertegenwoordigd door Mevr. Sonja Rottiers, heden CEO en uitvoerend bestuurder bij van Lloyds Insurance Company SA;

★ 4F BV, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Ignace Van Doorselaere, CEO van Neuhaus.

Het nominatie-en remuneratiecomité wordt voorgezeten door Dhr. Joost Bert. De CEO kan op uitnodiging de vergaderingen van het Nominatie- en Remuneratiecomité bijwonen zonder aan de beraadslagingen of beslissingen deel te nemen.

Auditcomité

In overeenstemming met de toepasselijke regels terzake is het Auditcomité uitsluitend samengesteld uit niet-uitvoerende bestuurders waarvan de meerderheid ook onafhankelijk is. Het Auditcomité, in haar geheel, beschikt over de nodige deskundigheid met betrekking tot boekhouding en audit en werd als volgt samengesteld:

★ Pallanza Invest BV, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Geert Vanderstappen die een ervaring van 5 jaar als Corporate Officer bij Corporate & Investment Banking van Generale Bank, combineert met 7 jaar operationele ervaring als financieel directeur bij Smartphoto Group NV en die op heden Managing Partner bij Pentahold NV is;

★ BV Mavac met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Marleen Vaesen die, na onder meer de functie van CEO bij Greenyard vervuld te hebben, heden CEO van Van De Velde NV is;

★ BV SDL Advice met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Sonja Rottiers die, na onder meer de functie van CFO en CEO bij Dexia Verzekeringen en Axa Belgium bekleed te hebben, heden CEO en uitvoerend bestuurder bij Lloyds Insurance Company SA is.

Het Auditcomité wordt voorgezeten door Dhr. Geert Vanderstappen. De CFO, de CEO, de voorzitter van de Raad van Bestuur, vice-voorzitter en de interne auditor wonen de vergaderingen van het Auditcomité bij.

Contact

Kinepolis Group NV
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00