Verklarende woordenlijst en APM’s

Kinepolis background image

Onderstaande woordenlijst bevat tevens Alternative Performance Measures (APM's) die als doel hebben de transparantie van de financiële informatie te bevorderen.

 • Brutowinst
  Opbrengsten – kostprijs van verkopen
 • Bedrijfsresultaat (EBIT)
  Brutowinst – verkoop- en marketingkosten – administratiekosten + overige bedrijfsopbrengsten – overige bedrijfskosten
 • Aangepast bedrijfsresultaat
  Bedrijfsresultaat na eliminatie van aanpassingen; wordt gebruikt om het bedrijfsresultaat weer te geven uit de normale bedrijfsactiviteiten

 • EBITDA
  Bedrijfsresultaat + afschrijvingen + waardeverminderingen + beweging in provisies

 • EBITDAL
  EBITDA + kosten gerelateerd aan huurcontracten

 • Aangepaste EBITDA
  EBITDA na eliminatie van aanpassingen; wordt gebruikt om de EBITDA weer te geven uit de normale bedrijfsactiviteiten

 • Aanpassingen
  Tot deze categorie behoren hoofdzakelijk resultaten uit buitengebruikstelling van vaste activa, bijzondere waardeverminderingsverliezen op activa, voorzieningen en kosten met betrekking tot herstructureringen en overnames en overige bijzondere baten en lasten

 • Financieel resultaat
  Financiële opbrengsten - financiële kosten

 • Effectief belastingpercentage
  Winstbelastingen / winst voor belastingen

 • Aangepaste winst
  Winst over het boekjaar na eliminatie van aanpassingen; wordt gebruikt om de winst weer te geven uit de normale bedrijfsactiviteiten

 • Winst over het boekjaar, aandeel van de Groep
  Winst over het boekjaar toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap

 • Winst per aandeel
  Winst over het boekjaar, aandeel van de Groep /(gemiddeld aantal uitstaande aandelen – gemiddeld aantal eigen aandelen)

 • Verwaterde winst per aandeel
  Winst over het boekjaar, aandeel van de Groep / (gemiddeld aantal uitstaande aandelen – gemiddeld aantal eigen aandelen + aantal mogelijke nieuwe aandelen die moeten uitgegeven worden in het kader van bestaande aandelenoptieplannen x verwateringseffect van de aandelenoptieplannen)

 • Dividend
  De betaling van de winst van een onderneming aan haar aandeelhouders

 • Pay-out ratio
  De pay-out ratio geeft aan welk deel van de nettowinst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders
 • Investeringen
  Gekapitaliseerde investeringen in immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
 • Bruto Financiële Schuld
  Financieringsverplichtingen op lange en korte termijn

 • Netto Financiële Schuld
  Financiële schuld na aftrek van geldmiddelen en kasequivalenten en geldbeleggingen en tax shelter investeringen

 • Netto Financiële Schuld excl. leaseverplichtingen
  Financiële schuld exclusief leaseverplichtingen na aftrek van geldmiddelen en kasequivalenten en geldbeleggingen en tax shelter investeringen

 • ROCE (Rendement op aangewend kapitaal)
  Aangepaste EBIT / (gemiddelde vaste activa – gemiddelde uitgestelde belastingvorderingen + gemiddelde activa aangehouden voor verkoop + gemiddelde handelsvorderingen + gemiddelde voorraden – gemiddelde handelsschulden)

 • Current ratio
  Vlottende activa / schulden op ten hoogste één jaar

 • Vrije kasstroom
  Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten – onderhoudsinvesteringen in immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen – betaalde intrestlasten

 • Exclusief IFRS 16
  De cijfers in huidige periode, met toepassing van de nieuwe leasestandaard IFRS 16, werden herrekend volgens de voormalige leasestandaard IAS 17 om de vergelijkbaarheid tussen de cijfers van vorige rapporteringsperiodes transparanter te maken.

Definities die niet langer gehanteerd worden

 • Recurrent bedrijfsresultaat (REBIT)
  Bedrijfsresultaat na eliminatie van aanpassingen; wordt gebruikt om het bedrijfsresultaat weer te geven uit de normale bedrijfsactiviteiten
 • Recurrente EBITDA (REBITDA)
  EBITDA na eliminatie van aanpassingen; wordt gebruikt om de EBITDA weer te geven uit de normale bedrijfsactiviteiten
 • EBITDAR
  EBITDA na eliminatie van complex-gerelateerde huurkosten; bevordert de vergelijkbaarheid van de resultaten voor en na de overname van de Canadese activiteiten
 • REBITDAR
  REBITDA na eliminatie van complex-gerelateerde huurkosten; bevordert de vergelijkbaarheid van de resultaten voor en na de overname van de Canadese activiteiten
 • Niet-recurrente verrichtingen
  Tot deze categorie behoren hoofdzakelijk resultaten uit buitengebruikstelling van vaste activa, bijzondere waardeverminderingen op activa, voorzieningen en kosten met betrekking tot herstructureringen en overnames en overige bijzondere baten en lasten
 • Complex gerelateerde huurkosten
  Huur van het cinema complex
 • Recurrente winst
  Winst over het boekjaar na eliminatie van aanpassingen; wordt gebruikt om de winst weer te geven uit de normale bedrijfsactiviteiten

Contact

Kinepolis Group NV
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00