Table of Contents Table of Contents
Kinepolis Jaarverslag 2016 Next Page
Information
Show Menu
Kinepolis Jaarverslag 2016 Next Page

 
1// KERNCIJFERS EN RATIO’S
2

Kerncijfers
2

Ratio’s
3

2// JAAROVERZICHT
4

Woord van de Voorzitter en CEO’s
5

Kinepolis Group in het kort
8

Organisatie en strategie
10

- Onze missie en strategie
10

- Het Kinepolis-concept
12

- Onze organisatie
14

- Onze mensen
18

- Green Star, ons duurzaamheidsproject
20

- Expansie
23

- Algemene markinformatie
28

2016 in een oogopslag
29

3// VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
30

Bespreking van de resultaten
31

Corporate Governance Verklaring
36

Andere inlichtingen
54

Verklaring mbt de informatie opgenomen in dit jaarverslag
55

4// INFORMATIE OVER HET AANDEEL
56

Aandeel Kinepolis Group
58

5// FINANCIEEL RAPPORT
60

Geconsolideerde jaarrekening
62

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
68

1. Voornaamste boekhoudprincipes
69

2. Gesegmenteerde informatie
82

3. Opbrengsten
88

4. Overige bedrijfsopbrengsten en -kosten
88

5. Personeelskosten en overige sociale voordelen
89

6. Bijkomende informatie betreffende bedrijfskosten volgens aard
91

7. Financiële opbrengsten en kosten
91

8. Winstbelastingen
92

9. Immateriële activa
93

10. Goodwill en bedrijfscombinaties
93

11. Materiële vaste activa
98

12. Vastgoedbeleggingen
99

13. Uitgestelde belastingen
100

14. Voorraden
101

15. Handelsvorderingen en overige activa
102

16. Geldmiddelen en kasequivalenten
103

17. Eigen vermogen
103

18. Winst per aandeel
104

19. Voordelen met betrekking tot verloning in aandelen of het recht om aandelen te verwerven
104

20. Financieringsverplichtingen
105

21. Voorzieningen
106

22. Handels- en overige schulden
107

23. Actuele belastingverplichtingen
108

24. Risicobeheer en financiële instrumenten
108

25. Operationele lease
116

26. Aangegane investeringsverbintenissen
117

27. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
117

28. Verbonden partijen
118

29. Gebeurtenissen na jaareinde
118

30. Mandaten en bezoldiging van de commissaris
119

31. Ondernemingen behorende tot de Groep
120

Verslag van de commissaris
122

Beknopte jaarrekening van Kinepolis Group NV
124

Verklarende woordenlijst
126

Financiële kalender 2017-2018
127