Samenstelling

De Raad van Bestuur bestaat uit negen leden, van wie er zes als onafhankelijk van de referentieaandeelhouders en het management dienen beschouwd te worden.
Betreffende bestuurders vervullen de criteria zoals opgenomen in artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen houdende de criteria voor onafhankelijke bestuurders en werden benoemd op voordracht van de Raad van Bestuur die hieromtrent geadviseerd werd door het Nominatie- en Remuneratiecomité.
De referentieaandeelhouders hebben hun voordrachtrecht niet laten gelden in het kader van deze benoemingen.
 
De Raad herziet regelmatig, in functie van de heersende en toekomstige ontwikkelingen en verwachtingen, evenals in functie van zijn strategische doelstellingen, de criteria voor zijn samenstelling evenals deze van zijn comités. Hierbij zal de Raad de komende jaren verder aandacht besteden aan de nodige complementariteit en diversiteit onder zijn leden, waaronder de gender- en leeftijddiversiteit en waarbij zal toegezien worden op het behoud van een evenwichtige balans tussen vernieuwing en continuïteit teneinde de verworven kennis en historiek op een efficiënte manier te kunnen overdragen en dit zowel in de Raad als in haar comités. In dit kader werd, de Raad van Bestuur verder gediversifieerd met de benoeming van Adrienne Axler, CEO van de DACH regio (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland) van de Sodexo Group.
 
In afwijking van Bepaling 2.9 van de Belgische Corporate Governance Code 2009 heeft de Raad van Bestuur geen secretaris aangesteld daar hij van oordeel is dat, gelet de beperkte omvang van de onderneming, deze taken kunnen waargenomen worden door de Voorzitter, bijgestaan door de Senior Legal Advisor.